این الان باید تو سنا هم به رأی گذاشته بشه دیگه؟ اونجا چقد شانس تصویب داره برای قانون شدن؟ رونوشت به @BahmanKalbasi https://t.co/EUUJovAt9K .