غیر از قوانین مربوط به طلاق که کاملاً مردانه نوشته شده قاضی هم مرده قضات دادگاه خانواده هم اغلب از بین عقب افتاده ترینها دستچین مشن .