عسر و حرج به عنوان راهکار قانونی مطابق با شرع برای تقاضای طلاق برای زن در مجلس ششم پیگیری شد و شورای نگهبان ردش کرد و مجمع ت.م.ن تاییدش کرد .