اگر دادگاهها یه مقدار در اجرای این قانون با اکراه عمل میکنن احتمالاً یه علتش همینه .