من خودم موردی رو شاهد بودم که پیرمردو کتک زده بودن. به عنوان شاکی شبانه بردنش کلانتری و به خاطر بی توجهی تو کلانتری فوت کرد .