چون پیرمرد اعیتاد به تریاک داشت پزشکی قانونی گفت خودش مقصر بوده! نه تنهاکلانتری مجازات نشد بلکه ضارب فقط ده درصد دیه رو داد! .