ضارب سابقه داری که با قمه به چندین نفر حمله ور شده بو .