بنظر من حمایت از گروه؟ ورشکسته‌ای مثل مجاهدین بیشتر یه جور نمایشه امثال ریگی و گروههای مشابه که مورد حمایت عربستان بودن از اینا قویترن .