این جریان رو شدن دست سعودیها در یازده سپتامبر هم باید دید چه سری برمیداره. ممکنه برای ما هم اهمیت پیدا کنه .