نفرت از مجاهدین نقطه مشترک همه عقاید و سلایق سیاسی وغیر سیاسی ایرانه. عمراً مثل سابق هم نمیتونه نیرو جمع کنه. بنظرم نباید جدیشون گرفت .