اگه قرار باشه عربستان از بین ناراضیهای ایرانی هم آدم جذب کنه نیاز به واسطه نداره اونم مفلوکی مثل رجوی .