امثال این عابدینی و پاریس نشینها و... هم تیتیش تر از اونن که لباس جنگ بپوشن. کمپ اشرف هم که دیگه چیزی ازش نمونده .