نحوه رانندگی جمع کثیری از هموطنان مصداق کامل و تجلی واژه توحشه .