دلپیچه داشتم الان دچار سستی و لرز هم شدم فک کنم مهمانداره ترور بیولوژیکم کرو .