جالبه اکثر پزشکایی که میان تو این ماجرا اعتراض کنند به نوعی موضوع اعتراض رو تایید میکنن.به خصوص عدم وفاداری به سوگند https://t.co/PuKWCxNpQw .