اگر مهرجویی اینطور به استیصال میرسه و غیرمسئولانه حرف میزنه هم به خاطر اینه که از سیستم قطع امید کرده .