قائم مقام نظام پزشکی: فعلاً هیچ گونه موضوعی نه در این خصوص و نه در زمینه جریان سازی های رسانه های خارجی به عنوان قصورپزشکی تأیید و محرز نشده .