وکیل بابک زنجانی رتبه یک کنکور بوده ولی بعیده این شهرت و ثروت رو مدیون اون رتبه باشه .