من شاکی پرونده بودم ولی مدام دارم از دست اون قاضی نفهم و وکیل پول پرست و بیسواد مهتم حرص میخورم که باعث شدن حکم بیش از حد سنگین صادر بشه .