البته متهم هم حماقت کرده بود و طمعش کار دستش داده بود ولی بیشتر دلم به حال زنش و به خصوص دختر دبیرستانیش سوخت که بزرگترین قربانی ماجراست .