دوتا همکار خانم داشتن راجع به سلبریتیهایی که از نزدیک دیدن حرف میزدن معروفترینش احمد پورمخبر بود من پریدم وسط گفتم فیگو، مالدینی، سالگادو... .