کاش همه جا ترک قدرت انقدر برای آدمها ساده و راحت بود https://t.co/ogWJsifXIr .