یبار یکی منو چن نفرو به زور و اصرار برد ناهار منم هرچی غذا و نخلفات گرون بود سفارش دادم موقع حساب کردن جازد https://t.co/WqqFGrx5LH .