عجیبه از خرمشهرتا آبادان فاصله جوریه نمیفهمی کی از این رفتی تو اون ولی انقد که آبادان آدم معروف و محوریت رسانه ای داره خرمشهر نداره .