تو ایران نجومی ترین حقوقها فیش ندارن. معمولاً نقدی هم حساب نمیشه حاج اقا پیغام داده شتیل چندصد ملیونی که قول دادید نرسه حکم باطل میشه .