طرف سی میلیارد ازاموال عمومی کلاهبرداری کرده صدبرگ کاغذ با دههاصفحه شرح و قانون جلوی بازپرس میذاری کلی هم اینور اونور میدوی آخرش هیچی ولی... .