...کافیه یکی راپورت بده فلان جا پارتی گرفتن. با یگان ویژه حمله میکنن .