طبق اخباری که من دیدم تقریباً تمام سوانح و مشکلات فنی حداقل تو یک سال اخیر مربوط به شرکت ماهان بوده. آخریش همین امشب پرواز تهران-اهواز .