میشه گفت رسماً معنا و مفهوم سوگند بقراط و سقراط و.. رو پزشکان عزیز ایرانی به گه کشیدن https://t.co/Y7OuzDJFir .