مهمونمون فارسی حرف میزنه ولی بلد نیست بخونه و بنویسه! آژانس گفته آدرسو برام بخون گفته نمی‌تونم! طرف کلی معذرت خواهی کرده! فکر کرده بیسواده! .