او به ضمانت اجرایی و مراقبت حقوقی از سوگند پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید که احتمال خطای پزشکی در آمار به معنی داشتن حق خطا کردن نیست .