فامیلمون که از خارج اومده گفت اینا دو سه سال دیگه بیشتر نیستن / البته این اون یکی نیست که آژانس ازش عذرخواهی کرده بود عموی اونه .