الان بهترین نقد در وصف این مرتیکه فقط از رفیق شفیقش شاهین نجفی برمیاد https://t.co/Ya659f77sG .