من فک میکردم آب خلیج فارس به خاطر ارتباط با ابهای آزاد باید تمیزتر از خزر باشه ولی ظاهراً اینطور نیست و بدتره به خاطر سکوهای نفتی و... .