فن کامپیوتر خیلی صدا میداد بردم توی کیسو باد گرفتم. الان حس میکنم یه خرده از کندیش کمتر شده! حالا نمیدونم توهمه یا واقعاً تاثیری داره .