کاری به بحثهای سنتی اسلام واقعی و غیرواقعی ندارم ولی داعش بر خلاف گروههایی مثل طالبان و القاعده واقعاً هیچ ربطی به اسلام نداره .