فرانسه نزدیک یک ماه میزبان یورو بود. هیچ اتفاقی نیفتاد اون همه آدم هر شب تو استادیومها و خیابونها و اماکن عمومی ولو. هتلها و... .