مراسم جشن بوده و شادی بوده. اگه فرانسه هم مثل ایران گشت ارشاد و گشت مبارزه با آبپاشی داشت مردم اینجوری تجمع نمیکردن .