مجاهدین برای حکومت ایران اصلاً خطر امنیتی و حتی سیاسی حساب نمیشن. تازه مگه بار اولشونه https://t.co/zcQGSngQaG .