زیاد ترسناک نیست اگه تو همین این مملکت اتفاقی بیفته اولین کسانی که میفتن دنبال سوراخ موش از قماش همینان https://t.co/jLfabcFTpU .