بنظرم دلیل اینکه تو ایران رانندگی خانمها ضعیف بنظرمیاد اینه که خانما تو رااندگی سعی میکنن دقیقاً طبق آموزشی که بهشون داده شده عمل کنن ولی... .