از یک طرف اون آموزشه درست و دقیق نیست و از طرفی هم تو ایران اکثر راننده‌های مرد درست و طبق مقررات رانندگی نمیکنن و ناهنجاری از طرف اوناست .