مطلعین میگن دکتر میر خیلی دکتر خوشنامی هم نیست معروفه و لی خوشنام نه! حالا چرا کیارستمی رو بردن پیش اون معلوم نیست .