دقیقاً مثل نظام سیاسی کشور که آشغالهارو تلنبار میکنه زیر فرش و یهو یه جایی میزنه بیرون https://t.co/OTIC11Vegt .