از نظر این پفیوز مهرجویی هنرمند واقعی نیست. آقا هنرشناسم هست https://t.co/FIuZReFOhw .