عین فاطمه حسینی گل به خودی زد اونم قیچی برگردون زیر طاقی اگه واقعا سهامدار بیمارستان باشه که خیلی ضرر میکنه https://t.co/rWyaJYJ3kq .