خداروشکر کم کم همه دارن به نقش نکبت بار سعودی پی می برن https://t.co/4r8j4CS8vw .