این کودتاست که لائیسیته را در ترکیه زنده نگه داشته است .