فقط خدا کنه ترکیه گرفتار خون و خونریزی مثل عراق و سوریه نشه. الان فقط از سر گربه یه کم باد خنک میاد. بقیش آتیشه .