اردوغان اگه عقل داشت همون اول ارتشو منحل میکرد به جاش یه گارد انقلابی تاسیس میکرد! .